Waarom de DDS?

Veel beeldend therapeuten werken binnen instellingen op afdelingen waar diagnostiek en behandeling centraal staat. Multidisciplinaire Richtlijnen en Generieke Modules zijn daarbij in toenemende mate richtinggevend voor de behandeling. Aansluitend worden doelmatige en transparante zorglijnen ontwikkeld. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de transitie Jeugdzorg heeft er toe geleid dat er voor de groeiende groep zelfstandig gevestigde vaktherapeuten meer noodzaak ontstaat voor scholing in diagnostische instrumenten.

Van beeldend therapeuten mag verwacht worden dat zij vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage leveren aan de algehele psychodiagnostiek. De beeldend therapeut wordt in staat geacht om dynamisch om te gaan met het DSM instrumentarium en dit te integreren in beroepseigen diagnostiek en behandeling. Binnen deze context neemt de DDS een prominente plek in (Claessens et la., 2016).

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), waar de meeste beeldend therapeuten bij zijn aangesloten, stelt ook dat beeldend therapeuten kennis behoren te hebben van relevante beeldende meetinstrumenten. Daarnaast behoren zij over de vaardigheden te beschikken om er verantwoord mee om te gaan.

De DDS is inmiddels opgenomen in een aantal Multidisciplinaire Richtlijnen van het Trimbos Instituut.

De DDS is zeker nog niet uitontwikkeld. Verder praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van deze tekentest te vergroten. Om nieuwe doelgroepen (pathologie groepen) in beeld te brengen is nog veel onderzoek nodig. Hier ligt een uitdagende taak voor het werkveld en het onderwijs. De DDS-werkgroep wil hier graag richting aan geven door actief de samenwerking te zoeken tussen werkveld en onderwijs.

Op dit moment is er vooral sprake van kleinschalig bachelor-onderzoek binnen de hogescholen voor Creatieve Therapie. Grootschalig en wetenschappelijk onderzoek is voor de werkgroep de volgende uitdaging.

 

Claessens, S., Annemans, F., Pénzes, I. & Hooren, van S. (2016). Meetinstrumenten in beeldende therapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 1, 27-34.